GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH SỬ DỤNG PHÂN TÍCH LU

Return

[A].[X]=[C]
Mỗi hàng trên một dòng. Sử dụng ; hoặc Tab để phân cách (có thể copy và paste từ Excel).
[A]: Thí dụ:
1;2
3;4
[C]: Thí dụ:
3
14